Καλώδιο θωράκισης και είσοδοι

Η θωράκιση του καλωδίου μπορεί να γειωθεί στο ένα άκρο ή και στα δύο άκρα του καλωδίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κλέμμες γείωσης καλωδίων της σειράς 4920. Η θωράκιση του καλωδίου μπορεί να παρέχεται ως έτοιμο μανίκι, σε ρολά ή ως εύκαμπτος σωλήνας θωράκισης. Έρχεται είτε σε συνεχή μήκη, είτε σε κύλινδρο είτε σε τεμάχια.