Οδηγία EMC για συσκευές

Η οδηγία 2004/108 / ΕΚ περιορίζει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές εξοπλισμού και σταθερών εγκαταστάσεων προκειμένου να αποφεύγεται η παρεμβολή που προκαλείται από άλλο εξοπλισμό ή σταθερές εγκαταστάσεις ή ότι μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές.

Αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα (ic). Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας πρέπει να διενεργήσει μια διαδικασία εσωτερικού ελέγχου για να αξιολογήσει κατά πόσον ο εξοπλισμός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας.

Τρέχουσα και μελλοντική οδηγία

Οδηγία 2004/108 / ΕΚ

Η ισχύουσα οδηγία EMC

Richtlijn 2014/30 / ΕΕ

Στις 19 Απριλίου 2016, η ισχύουσα οδηγία EMC θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από την οδηγία 2014/30 / ΕΕ

Θα ήθελες...