Σήμανση CE

Τι είναι η σήμανση CE;

Το CE περιλαμβάνει δήλωση του κατασκευαστή, η οποία δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα βασικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για παράδειγμα την οδηγία EMC - όσον αφορά την ασφάλεια, το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη. Αυτή η δήλωση εμφανίζεται εμφανώς στο προϊόν με το σύμβολο CE.

Ανάλογα με τους κινδύνους, για ορισμένες ομάδες προϊόντων, η δήλωση του κατασκευαστή πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω δοκιμών από ανεξάρτητο τρίτο μέρος, τον αποκαλούμενο γνωστοποιημένο οργανισμό. Εάν υπάρχει συμμόρφωση με όλα τα εφαρμοστέα κριτήρια που καθορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο για το σχετικό προϊόν, τότε υπάρχει μια νομική "υπόνοια συμμόρφωσης προς την απαίτηση που απορρέει από την οδηγία". Μια δοκιμή που διεξάγεται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος με βάση τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα επιβεβαιώνει την υπόθεση συμμόρφωσης. Εκτός αυτού, μπορεί επίσης να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με διάφορες οδηγίες και κατά συνέπεια διαφορετικά ευρωπαϊκά πρότυπα - για παράδειγμα, ένας συνδυασμός της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της οδηγίας χαμηλής τάσης.

CE
Σήμανση CE

Σήμανση συμμόρφωσης CE

  • Η σήμανση συμμόρφωσης CE αποτελείται από τα αρχικά «CE» σε ακριβή αναλογία.
  • Εάν η σήμανση CE μειώνεται ή μεγεθύνεται, οι αναλογίες πρέπει να τηρούνται.
  • Όταν οι συσκευές αποτελούν αντικείμενο άλλων οδηγιών που καλύπτουν άλλες πτυχές και προβλέπουν επίσης τη σήμανση συμμόρφωσης «CE», η τελευταία πρέπει να αναφέρει ότι οι συσκευές θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις άλλες αυτές οδηγίες.
  • Ωστόσο, όταν μία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, να επιλέξει τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσει, η σήμανση CE αναφέρει τη συμμόρφωση μόνο με τις οδηγίες που εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα, τις προκηρύξεις ή τις οδηγίες που απαιτούνται από τις οδηγίες και τα οποία συνοδεύουν τις συσκευές αυτές πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των εφαρμοζόμενων οδηγιών.
  • Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν ουσιαστικά την ίδια κατακόρυφη διάσταση, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 mm.

 

Θα ήθελες...